પ્રાચીન રાશિના તમારા વૃશ્ચિક રાશી

સ્કોર્પિઓ, જેને વૃશ્ચિકા પણ કહેવામાં આવે છે, તે પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યાના ત્રીજા નક્ષત્રની રચના કરે છે અને તે ઝેરી વીંછીની છબી રજૂ કરે છે. વૃશ્ચિક રાશિ નાના નક્ષત્રો (ડેકેન્સ) ઓફીકસ, સર્પન્સ…