પ્રાચીન રાશિના તમારા મીન રાશી

  • by

પિસિસ, અથવા મીન, એ પ્રાચીન રાશિની વાર્તાનો સાતમો અધ્યાય છે, જે રાશિચક્રના એકમનો ભાગ છે જે આપણને આવનારના વિજયના પરિણામો દર્શાવે છે. મીન લાંબી પટ્ટી દ્વારા બંધાયેલ બે માછલીની છબી બનાવે છે. પ્રાચીન રાશિચક્રના આજના  વાંચનમાં, તમે તમારી કુંડળીમાંથી તમારા વ્યક્તિત્વ પર પ્રેમ, સારૂ નસીબ, સંપત્તિ, આરોગ્ય અને આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે મીન રાશિની કુંડળીને અનુસરો છો.

પરંતુ પ્રાચીન લોકોને માટે તેનો અર્થ શું હતો?

લાંબી પટ્ટી દ્વારા જોડાયેલ બે માછલીની છબી ક્યાંથી આવી?

સાવધ થાવો! આનો જવાબ આપવાથી તમારું જ્યોતિષ એક અણધારી રીતે ખૂલી જશે – જ્યારે તમે તમારી કુંડળીની તપાસ કરશો ત્યારે તમે ધારતા હતા તેના કરતાં તે તમને કોઈ જુદી મુસાફરી તરફ઼ લઈ જશે …..

અમે પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યાની તપાસ કરી, અને કન્યાથી કુંભ રાશિ સુધીના પ્રાચીન જન્માક્ષરોની તપાસ કર્યા પછી, અમે મીન રાશિ સાથે અભ્યાસ ચાલુ રાખીએ છીએ. તારાઓના આ પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યાનો દરેક અધ્યાય બધા લોકો માટે હતો. તેથી જો તમે આધુનિક કુંડળીના અર્થમાં મીન રાશિના ‘ન’હો તો પણ મીન રાશિના તારાઓની પ્રાચીન વાર્તા જાણવા જેવી છે.

તારાઓમાં મીન નક્ષત્ર

અહીં પિસિસ રાશિ અથવા મીન રચતા તારાઓ છે. શું તમે આ ફોટામાં લાંબી પટ્ટી દ્વારા રાખવામાં આવેલી બે માછલીઓ જેવું કંઈપણ જોઈ શકો છો?

મીન રાશિ બનાવેલા તારાઓનો ફોટો

મીન રાશિના તારાઓને લાઇન સાથે જોડવાથી પણ માછલીઓ સ્પષ્ટ થતી નથી.પ્રારંભિક જ્યોતિષીઓએ આ તારાઓમાંથી બે માછલીઓ વિશે કેવી રીતે વિચાર્યું?

રેખાઓ દ્વારા જોડાયેલા તારાઓ સાથે મીન નક્ષત્ર

પરંતુ આ ચિન્હ જ્યાં સુધી આપણે માનવ ઇતિહાસમાં જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી પ્રાચિન છે. અહીં 2000 વર્ષ કરતા વધુ પ્રાચીન ઇજિપ્તના ડંડેરા મંદિરમાં રાશિ છે,

 જેમાં બે મીન માછલીઓ લાલ રંગમાં વર્તુળ કરવામાં આવી છે. તમે જમણી બાજુના સ્કેચમાં તે પણ જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે પટ્ટી તેમને એકબીજા સાથે જોડે છે.

મીન રાશિની સાથે ડંડેરાની પ્રાચીન ઇજિપ્તની રાશિ

નીચે મીન રાશિની પરંપરાગત છબી છે જે આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી લાંબા સમયથી જ્યોતિષશાસ્ત્રે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્રની મીન છબી

બે માછલીઓનો અર્થ શું છે?

અને તેમની બે પૂંછડીઓ સાથે દોરી જોડાયેલ છે?

તમારા અને મારા માટે તેનું શું મહત્વ છે?

મીન રાશિનો મૂળ અર્થ

મકર રાશિએ બતાવ્યું કે માછલીની પૂંછડીને બકરીના મ્રુત મસ્તકથી જીવન મળ્યું. કુંભે બતાવ્યું કે માછલી પર પાણી રેડવામાં આવ્યું – પિસિસ ઓસ્ટ્રિનસ. માછલી લોકોના મોટા ટોળાંઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેઓને જીવંત પાણી પ્રાપ્ત થશે. જ્યારે ઈશ્વરે શ્રી અબ્રાહમને વચન આપ્યું ત્યારે તેમણે તેને અગાઉ થી જોયું.

3. અને જેઓ તને આશીર્વાદ આપે તેઓને હું આશીર્વાદ આપીશ, ને જેઓ તને શાપ આપે તેઓને હું શાપ આપીશ; અને  તારામાં પૃથ્વીનાં સર્વ કુટુંબ આશીર્વાદ પામશે.

ઉત્પત્તિ 12:3

18. અને  તારા વંશમાં પૃથ્વીના સર્વ લોક આશીર્વાદ પામશે; કેમ કે તેં મારું કહ્યું માન્યું છે.”

ઉત્પત્તિ 22:18

આવનાર એકના દ્વારા બે જૂથના અલગ સમુદાયોને છોડાવવામાં આવ્યા

6. તે તો કહે છે, “તું યાકૂબનાં કુળોને ઊભાં કરવા માટે, તથા ઇઝરાયલમાંના [નાશમાંથી] બચેલાઓને પાછા લાવવા માટે મારો સેવક થાય, એ થોડું કહેવાય; માટે પૃથ્વીના છેડા સુધી મારું તાર પહોંચવા માટે વિદેશીઓને અર્થે હું તને પ્રકાશરૂપ ઠરાવીશ.”

યશાયાહ 49:6

યશાયાહે ‘યાકૂબની જાતિઓ’ (એટલે કે યહૂદીઓ) તેમજ ‘વિદેશી લોકો’ વિષે લખ્યું. મીન રાશિની આ બે માછલીઓ છે. જ્યારે ઈસુએ તેમના શિષ્યોને બોલાવ્યા, ત્યારે તેમણે તેઓને કહ્યું

19. અને તે તેઓને કહે છે, “મારી પાછળ આવો ને હું તમને માણસોને પકડનારા કરીશ.”

માથ્થી 4:19

ઈસુના પ્રથમના અનુયાયીઓ માછલીના પ્રતીકનો ઉપયોગ તેઓ તેમના છે તે બતાવવા માટે કરતા. અહીં પ્રાચીન કબરોના ફોટા છે.

પ્રાચીન કબર પર ગ્રીક અક્ષરોવાળી માછલીનું પ્રતીક
પ્રાચીન રોમન કબરો પર માછલીનું પ્રતીક
ખડકમાં કોતરેલી બે માછલી

મીન રાશિની બે માછલીઓ, યાકૂબના જાતિના લોકો અને ઈસુને અનુસરતી અન્ય પ્રજાઓ, તેમના દ્વારા બંનેને સમાન જીવન આપવામાં આવ્યું છે. દોરી પણ બંને માછલીઓને સમાન રીતે પકડી રાખે છે.

બંધનબંધનમાંથી પસાર

મીન રાશિમાં નક્ષત્ર બંધન, બંને માછલીઓને અરસપરસ જોડે છે. બંધન બન્ને માછલીઓને પકડી રાખે છે. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે મેષ રાશિની ખરી ઘેટાના બંધન તરફ આવી રહી છે. તે તે દિવસની વાત કરે છે જ્યારે મેષ રાશિ દ્વારા માછલીઓને મુક્ત કરવામાં આવશે.

રાશીચક્રમાં મીન રાશિની સાથે મેષ રાશિ. મેષ રાશિની ખરી બંધન તોડવા આવી રહી છે

આજે ઈસુના બધા અનુયાયીઓનો આ અનુભવ છે. બાઇબલ આપણા વર્તમાન દુ:ખ, ક્ષય અને મૃત્યુના બંધનનું વર્ણન કરે છે. પરંતુ હજી આ આશા સાથે આ બંધનમાંથી મુક્તિના દિવસની રાહ જોઇ રહ્યા છે ( બંધન દ્વારા મીનમાં રજૂ થાય છે).

18. કેમ કે હું એમ માનું છું કે, જે મહિમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે આ વખતનાં દુ:ખો સરખાવવા જોગ નથી.

19. કેમ કે સૃષ્ટિની આતુરતા ઈશ્વરનાં છોકરાંના પ્રગટ થવાની વાટ જોયા કરે છે.

20. કારણ કે સૃષ્ટિ પોતાની ઇચ્છાથી નહિ, પણ સ્વાધીન કરનાર [ની ઇચ્છા] થી વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ;

21. પણ તે એવી આશાથી [સ્વાધીન થઈ] કે સૃષ્ટિ પોતે પણ નાશની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈને ઈશ્વરનાં છોકરાંના મહિમાની સાથે રહેલી મુક્તિ પામે.

22. કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી સમગ્ર સૃષ્ટિ નિસાસા નાખીને પ્રસૂતિની વેદનાથી કષ્ટાય છે.

23. વળી તે એકલી જ નહિ, પણ આપણે પોતે જેઓને આત્માનું પ્રથમફળ મળ્યું છે, તે જોઈને પણ દત્તકપુત્રપણાની, એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની, રાહ જોતાં આપણે પોતના [મન] માં નિસાસા નાખીએ છીએ.

24. કેમ કે તે જ આશાએ આપણે તારણ પામ્યા છીએ. પણ જે આશા દશ્ય હોય તે આશા નથી, કેમ કે કોઈ માણસ પોતે જે જુએ છે તેની આશા કેમ રાખે?

25. પણ આપણે જે જોતા નથી તેની આશા જ્યારે રાખીએ છીએ, ત્યારે ધીરજથી તેની રાહ જોઈએ છીએ.

રોમનો 8:18-25

આપણે મૃત્યુમાંથી આપણા શરીરના ઉધ્ધારની રાહ જોતા હોઈએ છીએ. તે આગળ સમજાવે છે

50. હવે, ભાઈઓ, હું એ કહું છું કે, માંસ તથા રક્ત ઈશ્વરના રાજ્યનો વારસો પામી શકતાં નથી. તેમ જ વિનાશીપણું અવિનાશીપણાનો વારસો પામનાર નથી.

51. જુઓ, હું તમને એક રહસ્ય કહું છું: આપણે સર્વ ઊંઘીશું નહિ, 

52. પણ છેલ્‍લું રણશિંગડું વાગતાં જ, એક ક્ષણમાં, આંખના પલકારામાં, આપણ સર્વનું રૂપાંતર થઈ જશે. કેમ કે રણશિગડું વાગશે, અને મૂએલાં અવિનાશી [થઈને] ઊઠશે, અને આપણું રૂપાંતર થશે.

53. કેમ કે આ વિનાશીને અવિનાશીપણું ધારણ કરવું પડશે, અને આ મર્ત્યને અમરપણું ધારણ કરવું પડશે.

54. જ્યારે આ વિનાશી અવિનાશીપણું ધારણ કરશે, અને આ મર્ત્ય અમરપણું ધારણ કરશે ત્યારે  મરણ જયમાં ગરક થઈ ગયું છે.” એ લખેલી વાત પૂર્ણ થશે.

55. “અરે મરણ તારો જય ક્યાં? અરે મરણ, તારો ડંખ ક્યાં?” 

56. મરણનો ડંખ તો પાપ છે, અને પાપનું સામર્થ્ય નિયમ [શાસ્‍ત્ર] છે.

57. પણ ઈશ્વર જે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપણને જય આપે છે, તેમને ધન્યવાદ હો

1 કરિંથી 15:50-57

મીન રાશિની માછલીઓની આસપાસનું બંધન આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિને રજૂ કરે છે. પરંતુ આપણે મેષ રાશિના આગમનની આતુરતાથી પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ કે જેથી તે આપણને મુક્ત કરે.  મીન રાશિમાં રહેલા બધાને મૃત્યુના બંધનમાંથી મુક્તિ મળશે. મીન રાશિનું ચિહ્ન ઘોષણા કરે છે કે ઈસુનો વિજય ફક્ત આપણને જીવતુ પાણી આપશે એટ્લું જ નહીં, પરંતુ આપણને હાલના બંધનથી, તકલીફ અને મૃત્યુથી મુક્ત કરવા માટે તે દિવસ આવી રહ્યો છે.

મીન રાશિ જન્માક્ષર

કારણ કે જન્માક્ષર ગ્રીક ‘હોરો’ (કલાક) માંથી આવે છે અને ભવિષ્યવાણીના લખાણો આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ સમયને ચિહ્નિત કરે છે, તેથી અમે મીન રાશિના હોરો ની નોંધ લઈએ  છીએ. માછલીઓ પાણીમાં જીવંત છે, પરંતુ તે હજી પણ બેન્ડ્સ દ્વારા બંધાયેલ છે તેને મીન રાશિના હોરો વાંચનમાં વાંચો. સાચું જીવન પરંતુ સંપૂર્ણ મુક્તિની રાહ જોવી

1. કોઈ તમને ઠોકર ખવડાવે નહિ, માટે મેં તમને એ વચનો કહ્યાં છે.

2. તેઓ તમને સભાસ્થાનોમાંથી કાઢી મૂકશે. હા, એવો સમય આવે છે કે જે કોઈ તમને મારી નાખે તે ઈશ્વરની સેવા કરે છે, એમ તેને લાગશે.

3. તેઓ પિતાને તથા મને ઓળખતા નથી, માટે તેઓ એ કામો કરશે. 

4. પણ જ્યારે તેમનો સમય આવે ત્યારે તમે યાદ કરો કે મેં તે તમને કહ્યું હતું, માટે એ વચનો મેં તમને કહ્યાં છે.પહેલાંથી એ વચનો મેં તમને કહ્યાં ન હતાં, કેમ કે હું તમારી સાથે હતો.

યોહાન 16:2-4

11. જ્યારે તેઓ તમને સભાસ્થાનોમાં અને અધિપતિઓ તથા અધિકારીઓની આગળ લઈ જશે, ત્યારે અમારે કેવી રીતે અથવા શો ઉત્તર આપવો, અથવા અમારે શું કહેવું, તે વિષે ચિંતા ન કરશો.

12. “કેમ કે તમારે જે કહેવું જોઈએ તેજ ઘડીએ પવિત્ર આત્મા તમને શીખવશે.”

લુક 12:11-12

અમે કુંભ રાશિના કલાકોમાં અને મીન રાશિના સમયમાં પણ જીવીએ છીએ. કુંભ રાશિ માછલીને જીવંત બનાવવા માટે પાણી (ઈશ્વરનો આત્મા) લાવ્યો. પરંતુ આપણે  ફક્ત રાશિચક્રની વાર્તાની મધ્યમાં છીએ અને અંતિમ ધનુરાશિ નો વિજય હજી પણ ભવિષ્યમાં છે. ઈસુએ ભાખ્યું તેમ, હવે આપણે આ ઘડીએ મુશ્કેલી, કઠણાઈ, સતાવણી અને શારીરિક મૃત્યુનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. જે બંધન માછલીને બાંધે છે તે વાસ્તવિક છે. પરંતુ અમને હજી પણ જીવતા પાણીનો સ્વાદ મળે છે, જ્યારે બંધન દ્વારા આપણને અસ્થાયીરૂપે પકડી રાખવામાં આવે છે. પવિત્ર આત્મા આપણામાં રહે

છે, શીખવે છે અને માર્ગદર્શન આપે છે – મૃત્યુના સમયે પણ. મીન રાશિના સમયે આપનું સ્વાગત છે.

તમારું મીન વાંચન

તમે અને હું આજે નીચેની સાથે મીન રાશિના કુંડળીના વાંચનને લાગુ કરી શકીએ છીએ.

મીન રાશિની કુંડળી જાહેર કરે છે કે રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવા માટે તમારે ઘણી મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવું પડશે. હકીકતમાં તે રાજ્યની તમારી મુસાફ઼રીમાં કેટલાક સામાન્ય લક્ષણોમાં મુશ્કેલીઓ, કઠણાઈઓ, તકલીફ અને મૃત્યુ પણ છે. તે તમને નીચે પડવા ન દે. આ ખરેખર તમારા ફાયદા માટે છે કારણ કે તે તમારામાં ત્રણ લાક્ષણિકતાઓ વિકસાવી શકે છે: વિશ્વાસ, આશા અને પ્રેમ. મીન રાશિનું બંધન તમારામાં આ કરી શકે છે – જો તમે હિંમત ગુમાવશો નહીં તો. જો કે બાહ્યરૂપે તમે નાશ પામી રહ્યા છો, તેમ છતાં તમે આંતરિક રીતે દિવસે ને દિવસે નવા બની રહ્યા છો. આ એટલા માટે છે કારણ કે તમારામાં આત્માનું પ્રથમ ફળ છે. તેથી જ્યારે તમે મનમાં નિસાસા નાખો છો ત્યારે તમે આતુરતાપૂર્વક તમારા શરીરના ઉદ્ધારની રાહ જુઓ છો,ત્યારે તમે જાણો કે આ વાસ્તવિક સમસ્યાઓ તમારા સારા માટે કામ કરી રહી છે જે તમને રાજા અને તેના રાજ્ય માટે યોગ્ય બનાવે છે.

તમે પોતે આ સત્યને વળગી રહો: ​​તેમની મહાન દયામાં, રાજાએ તમને મરણમાંથી ઈસુના પુનરુત્થાન દ્વારા જીવંત આશામાં એક નવો જન્મ આપ્યો છે, અને જે વારસો ક્યારેય નાશ પામશે, બગડશે અથવા ઝાંખો નહીં થાય. આ વારસો તમારા માટે સ્વર્ગમાં રાખવામાં આવ્યો છે, જે અંતિમ ક્ષણે પ્રગટ થવાની તૈયારીમાં છે તે મુક્તિ આવતા સુધી વિશ્વાસ દ્વારા ઈશ્વરની સામર્થ્ય દ્વારા સુરક્ષિત છે. તમે આ બધી બાબતોમાં ખૂબ આનંદ કરો છો, જો કે હવે થોડા સમય માટે તમારે તમામ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડી શકે છે. આ બાબત તમારા વિશ્વાસની અસલીયતને માન્ય કરે છે – સોના કરતાં જે વધુ મૂલ્યવાન છે, જે નાશ પામે છે છતાં અગ્નિ દ્વારા શુદ્ધ કરાય છે. તેઓ રાજાના આગમન પર પ્રશંસા, મહિમા અને સન્માન મેળવે છે.

રાશિ વાર્તામાં આગળ વધતાં અને મીન રાશિના ઉંડાણમાં

આ છુટકારો કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તે આપણે મેષ માં જોઈએ છીએ. અહીં પ્રાચીન જ્યોતિષા જ્યોતિષશાસ્ત્રનો આધાર શીખો. કન્યા સાથે તેની શરૂઆત વાંચો.

મીનને લગતા આગળનાં લખાણો પણ વાંચો:

પુસ્તક તરીકે રાશિચક્રના પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *