પ્રાચીન રાશિના તમારા મેષ રાશી

  • by

મેષ, અથવા મેશા, એ પ્રાચીન રાશિચક્રની વાર્તાનો આઠમો અધ્યાય છે અને આવનારના એક વિજય દ્વારા આપણા માટે પરિણામોની ઘોષણા કરનાર એકમનું સમાપન કરે છે. મેષ રાશિ એક સારી રીતે જેનું માથું ઉંચું છે તેવા ઘેટાની છબી જીવંત બનાવે છે. આજની આધુનિક જ્યોતિષવિદ્યામાં પ્રાચીન જન્માક્ષર વાંચીને, તમે કુંડળી દ્વારા મેષ રાશિના લોકો માટે પ્રેમ, સારા નસીબ, સંપત્તિ, આરોગ્ય અને તેમના વ્યક્તિત્વ વિશેની આંતરસૂઝ મેળવવા માટે જન્માક્ષરની સલાહને અનુસરો છો.

પરંતુ મેષનો અર્થ પહેલા શું હતો?

ચેતવણી પામો! આનો જવાબ આપવાથી તમારું જ્યોતિષ એક અનપેક્ષિત રીતે ખુલશે – કુંડળીની તપાસ કરતી વખતે તમે જે વિચાર્યું તે કરતાં એક અલગ યાત્રા પર લઈ જશે…..

અમે પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યા તપાસી જોઇ, અને કન્યા થી મીન રાશિ સુધીના પ્રાચીન જન્માક્ષરની તપાસ કર્યા પછી, અમે મેષ રાશિના ચિહ્ન સાથે ચાલુ રાખીએ છીએ. તારાઓના આ પ્રાચીન જ્યોતિષવિદ્યાનો દરેક અધ્યાય બધા લોકો માટે હતો. તેથી જો તમે આધુનિક કુંડળીના અર્થમાં મેષ રાશિના ‘નહીં હો તો પણ મેષ રાશિના તારાઓની પ્રાચીન વાર્તા જાણવા જેવી છે.

તારાઓમાં નક્ષત્ર મેષ

મેષ રાશિ બનાવેલા તારાઓનું નિરીક્ષણ કરો. શું તમે આ ચિત્રમાં ઉંચા માથાવાળા ઘેટાં (પુરુષ ઘેટાં) જેવું કંઈક જોઈ શકો છો?

આકાશમાં મેષ રાશિ તારા નક્ષત્ર

મેષ રાશિની રેખાઓને જોડીને પણ ઘેટો સ્પષ્ટ બનાવતાં નથી. તો શરૂઆતના જ્યોતિષીઓ આ તારાઓના જીવંત ઘેટા વીશે કેવી રીતે વિચારી શક્યા?

લીટીઓ દ્વારા જોડાયેલા તારાઓ સાથે મેષ નક્ષત્ર

પરંતુ આ ચિહન જ્યાં સુધી આપણે માનવ ઇતિહાસમાં જાણીએ છીએ એટલું પુરાતન છે. ઇજિપ્તના પ્રાચીન ડંડેરા મંદિરમાં રાશિચક્ર જુઓ, જેમાં મેષ રાશિ લાલ રંગના વર્તુળમાં મુદ્રિત કરેલ છે.

પ્રાચીન ઇજિપ્તની ડંડેરા મંદિર રાશિચક્રમાં મેષ રાશિ

નીચે મેષ રાશિની પરંપરાગત છબીઓ છે જે આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી જ્યોતિષ શાસ્ત્રે ઉપયોગ કર્યો છે.

મેષ જ્યોતિષ નક્ષત્રની છબી
ઉત્તમ નમૂનાના મેષ રાશિની છબી

અગાઉના નક્ષત્રોની જેમ, જીવંત ઘેટાની છબી તારાઓ પરથી જોવા મળી ન હતી. ઉલટાનું, ઘેટાનો વિચાર પ્રથમ આવ્યો. પછી પ્રથમ જ્યોતિષીઓ, જ્યોતિષવિદ્યા દ્વારા, તારાઓ પરની નિશાની તરીકે છબીને ઉપસાવી દે છે.

ઘેટાનો અર્થ શું હતો?

તમારા અને મારા માટે શું મહત્વ છે?

મેષ રાશિનો મૂળ અર્થ

મકર સાથે બકરીનો અગ્ર ભાગ મરી ગઈ જ્યારે માછલીની પૂંછડી ટકી. પણ મીન સમુહ પણ માછલીઓ પકડતી હોય છે. જીવનમાં શારીરિક સડો અને મૃત્યુનું બંધન અનુભવીએ છીએ. આપણે આવી અનેક મુશ્કેલીઓમાં જીવીએ છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે અને મરીએ છીએ! તેમ છતાં, આગળ જણાવેલ શારીરિક પુનરુત્થનાની આશા છે. મેષ, જેનો આગળનું પગલું મીન રાશિ સુધીનો વિસ્તાર છે, તે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે. મૃત્યુ પામનાર બકરી (મકર) ની આશ્ચર્યજનક ઘટના બની. બાઇબલ તેનું વર્ણન આ રીતે કરે છે:

6. અને રાજ્યાસનની તથા ચાર પ્રાણીઓની વચમાં તથા વડીલોની વચમાં  મારી નંખાયેલા જેવું એક હલવાન ઊભું રહેલું મેં જોયું તેને સાત શિંગડા તથા  સાત આંખ હતી. એ [આંખો] ઈશ્વરના સાત આત્મા છે જેઓને આખી પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવેલા છે.

7. તેણે જઈને રાજ્યાસન પર બેઠેલાના જમણા હાથમાંથી તે [ઓળિયું] લીધું.

8. અને જ્યારે તેણે તે ઓળિયું લીધું, ત્યારે પ્રાણી તથા ચોવીસ વડીલો હલવાનને પગે પડ્યાં; અને દરેકની પાસે વીણા તથા ધૂપે ભરેલાં સોનાનાં પ્યાલાં હતાં, એ [ધૂપ] સંતોની પ્રાર્થનાઓ છે.

 9. તેઓ નવું કીર્તન ગાતાં કહે છે, “તમે ઓળિયું લેવાને તથા તેની મુદ્રા તોડવાને યોગ્ય છો; કેમ કે તમને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા, ને તમે તમારા રક્તથી ઈશ્વરને માટે

સર્વ કુળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોમાંના [લોકોને] વેચાતા લીધા છે.

10. અને અમારા ઈશ્વરને માટે, તેમને  રાજ્ય તથા યાજકો કર્યા છે, અને તેઓ પૃથ્વી પર રાજ કરે છે.”

11. મેં જોયું, તો રાજ્યાસન, તથા પ્રાણીઓ તથા વડીલોની આસપાસ મેં ઘણા દૂતોની વાણી સાંભળી. તેઓની ગણતરી લાખોલાખ અને હજારોહજાર હતી.

12. તેઓએ મોટે સ્વરે પોકારીને કહ્યું, “જે હલવાનને મારી નાખવામાં આવ્યું હતું

તે પરાક્રમ, સંપત્તિ, જ્ઞાન, સામર્થ્ય, માન, મહિમા તથા‍ સ્તુતિ પામવાને યોગ્ય છે.”

13. વળી ઉત્પન્‍ન થયેલું [પ્રાણી] જે આકાશમાં, પૃથ્વી પર તથા પૃથ્વીની નીચે તથા સમુદ્ર પર છે, તેઓમાંનાં સર્વને મેં એમ કહેતાં સાંભળ્યાં, “રાજ્યાસન પર જે બેઠેલા છે તેમને તથા હલવાનને સ્તુતિ, માન, મહિમા તથા સત્તા સદાસર્વકાળ હો.”

14. ત્યારે ચારે પ્રાણીઓએ કહ્યું, “આમીન.” અને વડીલોએ પગે પડીને [તેમની] આરાધના કરી.

પ્રકટીકરણ 5:6-14

મેષજીવંત હલવાન!

માનવ ઇતિહાસની શરૂઆતથી જ આયોજિત આશ્ચર્યજનક સમાચારોની યોજના કરવામાં આવી છે તે એ છે કે ઘેટાંની, જોકે હત્યા કરાયેલ હોવા છતાં તે ફરી જીવંત થયો છે. હત્યા કરેલ હલવાન કોણ હતું? યોહાન બાપ્તિસ્તે, અબ્રાહમના બલિદાન, વિશે વિચારીને, ઈસુ વિશે કહ્યું

29.બીજે દિવસે યોહાન પોતાની પાસે ઈસુને આવતા જોઈને કહે છે, જુઓ, ઈશ્વરનું હલવાન, જે જગતનું પાપ દૂર કરે છે!

યોહાન 1:29

તેમના ક્રુસારોહણ ના ત્રણ દિવસ પછી, ઈસુ મરણમાંથી ઉઠ્યા. તેમના શિષ્યો સાથે રહ્યા પછી, ચાળીસ દિવસ પછી,  બાઇબલ જણાવે છે કે તે સ્વર્ગમાં ચઢી ગયા. હલવાન જીવંત છે અને સ્વર્ગમાં છે – જેમ કે મેષ જાહેર કરે છે.

પાછળથી આ જ દર્શનમાં યોહાને જોયું:

9. આ બિનાઓ બન્યા પછી મેં જોયું, તો જુઓ, સર્વ દેશોમાંથી આવેલા, સર્વ કુળના, લોકના તથા ભાષાના, કોઈથી ગણી શકાય નહિ એટલા માણસોની એક મોટી સભા! તેઓ રાજયાસનની આગળ તથા હલવાનની આગળ ઊભેલા હતા. તેઓએ શ્વેત ઝભ્ભા પહેરેલા હતા, અને તેઓના હાથમાં ખજૂરીની ડાળીઓ હતી.

10. તેઓ મોટે સ્વરે પોકારીને કહે છે, “અમારા ઈશ્વર, જે રાજ્યાસન પર બેઠેલા છે, તેમને તથા હલવાનને તારણ [ને માટે] ધન્યવાદ હોજો.”  

પ્રકટીકરણ 7:9-10

આ અસંખ્ય લોકો છે, જે આ મીન માછલીઓનાં પ્રતીકો છે, જે હલવાન પાસેથી આવ્યા છે. પરંતુ હવે સડો અને મૃત્યુનાં બંધનો તૂટી ગયા છે. મેષ રાશિના લોકોએ મીન રાશિની માછલીઓના પકડેલા બંધન તોડી નાખ્યા છે. તેઓને મુક્તિ અને શાશ્વત જીવનની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ છે.

પ્રાચીન મેષ રાશિ જન્માક્ષર

‘જન્માક્ષર’ ગ્રીક શબ્દ ‘હોરો’ (કલાક) પરથી આવ્યો છે અને બાઇબલ ઘણા શુભ કલાકો સૂચવે છે. અમે કન્યાથી મીન રાશિના ‘કલાકો’ લેખિતમાં વાંચી રહ્યા છીએ, જે મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ જન્માક્ષર માટેનો અન્ય ગ્રીક શબ્દ – સ્કોપસ (σκοπός) – મેષ રાશિનું વાંચન આગળ લાવે છે. સ્કોપસ એટલે કે જોવું, ચિંતન કરવું અથવા વિચારવું. મેષ ભગવાનના શાશ્વત લેમ્બનો સંકેત આપે છે. તેથી મેષ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે કોઈ નિશ્ચિત અવધિ નથી, પરંતુ અમે ઘેટાંને જ ધ્યાનમાં લઈએ છીએ.

3. પક્ષાપક્ષીથી કે મિથ્યાભિમાનથી કંઈ ન કરો, દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતાં બીજાઓને ઉત્તમ ગણવા. 

4. તમે દરેક પોતાના હિત પર જ નહિ, પણ બીજાઓના હિત પર પણ લક્ષ રાખો. 

5. ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન જેવું હતું, તેવું તમે પણ રાખો:

      6. પોતે ઈશ્વરના રૂપમાં છતાં, તેમણે ઈશ્વર સમાન હોવાનું પકડી રાખવાને ઇચ્છયું નહિ.

      7. પણ તેમણે દાસનું રૂપ ધારણ કરીને, એટલે માણસોના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યા.

      8. અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થઈને, મરણને, હા વધસ્તંભના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કર્યા.

      9. એને કારણે ઈશ્વરે તેમને ઘણા ઊંચા કર્યા, અને સર્વ નામો કરતાં તેમણે તેમને એવું શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું કે,

      10. આકાશમાંનાં, ભૂમિ પરનાં તથા ભૂમિ નીચેનાં સર્વ ઈસુને નામે ઘૂંટણે પડીને નમે.

      11. અને ઈશ્વર પિતાના મહિમાને અર્થે દરેક જીભ કબૂલ કરે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે.

ફિલિપી 2:3-11

   મેષ રાશિમાં ઘેટાને મર્યાદિત કરવા માટે કોઈ સમય નથી. પરંતુ ઘેટું વિવિધ પ્રકારની ભવ્યતામાંથી પસાર થયું છે. આપણે તેમને પ્રથમ ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં (અથવા સમાનતામાં) જોયા છે. તેમણે શરૂઆતથી જ માનવી બનીને અને સેવક તરીકે મરી જવાની યોજના બનાવી હતી. કન્યાએ પહેલા આ વંશજને ‘માનવ સમાન’ તરીકે જાહેર કર્યો. અને મકર રાશીએ મૃત્યુ પ્રત્યેની આધિનતા વ્યક્ત કરી.પરંતુ મૃત્યુ અંત ન હતો. મૃત્યુ તેને પકડી શક્યું ન હોવાથી, હવે ઘેટું સ્વર્ગમાં જીવંત અને પ્રભારી છે. આ ઉચ્ચ સત્તા અને શક્તિથી જ ઘેટું વૃષભ રાશિથી શરૂ થતાં રાશિના અંતિમ એકમનો અમલ કરે છે. હવે તે  કોઈ સેવક નથી, તે પ્રાચીન રાશિની કથા, ધનુની આગાહી મુજબ, તેના દુશ્મનને હરાવવીને ન્યાય સ્થાપન કરવા તૈયારી કરે છે.

તમારુ મેષ વાંચન

તમે અને હું મેષના જન્માક્ષર વાંચનને આ રીતે લાગુ કરી શકીએ છીએ:

મેષ રાશિએ દાવો કર્યો છે કે સવારનું તેજ કાળી રાત પછી આવે છે. તમારા જીવનમાં અંધારાવાળી રાત આવવી તે સ્વાભાવિક છે. તમને જે માટે બનાવવામાં આવ્યા છે તેના કરતા થોડું ઓછું છોડવા, છોડી દેવા અથવા સમાધાન કરવાની લાલચ આવી શકે છે. આગળ વધવા માટે સુગમતા શોધવા માટે તમારે તમારા સંજોગો અને પરિસ્થિતિને જોવાની જરૂર છે. તમારે તમારું અંતિમ ભવિષ્ય જોવાની જરૂર છે. તમે મેષનું ચિહ્ન દ્વારા આવું કરો છો. જો તમે મેષ રાશિના છો તો તમે તેની પૂંછડી ઉપર સવારી કરી શકો છો અને તે ઉચ્ચ સ્થાન પર છે અને તે તમને ત્યાં તેની સાથે લઈ જશે. જો, જ્યારે તમે ઈશ્વરના દુશ્મન હતા, ત્યારે તેની સાથેનો તમારો સંબંધ મકર રાશિ દ્વારા પુન:સ્થાપિત થયો હતો, તો હવે તેની સાથે સુસંગત રહીને, શું તમે મેષના જીવન દ્વારા નહી બચી શકશો? તે ફક્ત તે જ છે કે તમારે તેના માર્ગને અનુસરવાનું છે, અને તેનો રસ્તો તે ઉપર જતા પહેલા જ નીચે ગયો હતો. તેથી તમારું પણ એમજ થશે.

કેવી રીતે આગળ વધવું? મેષ રાશિના જીવનમાં હંમેશા આનંદ કરો. હું તે ફરીથી કહીશ: આનંદ કરો! તમારા દરેક સંબંધોમાં તમારી નમ્રતા સ્પષ્ટ થવા દો. મેષ રાશિ નજીક છે. કોઈ પણ બાબતમાં ચિંતા ન કરો, પરંતુ દરેક સંજોગોમાં પ્રાર્થના અને અરજ દ્વારા, આભાર સાથે તમારી વિનંતી ઈશ્વર પાસે લાવો.અને ઈશ્વરની શાંતિ, જે તમારી સર્વ સમજ શક્તિથી પર છે, તે હલવાન દ્વારા તમારા હૃદય અને મનોની રક્ષા કરશે. છેવટે, જે સત્ય છે, જે પણ ઉમદા છે, જે પણ સાચું છે, જે કંઈ શુદ્ધ છે, જે પણ સુંદર છે, જે કંઇ વખાણવા યોગ્ય છે  જો કંઇ પણ ઉત્તમ છે કે વખાણવા યોગ્ય છે – આવી બાબતો વિશે વિચારો.

હલવાનનું પાછા ફ઼રવું

તેથી મેષ રાશિ પ્રાચીન રાશિચક્રની વાર્તાનું બીજું એકમ બંધ કરે છે જે ઇસુના (હલવાનના) વિજયના ફળ દ્વારા મેળતા લાભો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. શા માટે તેના દ્વારા મળતા જીવનની ભેટ પ્રાપ્ત ન કરીએ?

અંતિમ એકમ, પ્રાચીન રાશિચક્ર કથાના 9-12 અધ્યાયમાં, જ્યારે મેષ રાશિમાં હલવાન પાછા ફરે છે ત્યારે શું થાય છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે – જેમ તેમણે વચન આપ્યું હતું. તે હલવાનના તે જ દર્શનમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે યોહાને જોયું:

16. તેઓ પહાડોને તથા ખડકોને કહે છે, “અમારા પર પડો, અને રાજ્યાસન પર બેઠેલાની નજર આગળથી તથા હલવાનના કોપથી અમને સંતાડો.

પ્રકટીકરણ 6:16

આગળ રાશિચક્ર વાર્તા દ્વારા અને મેષ રાશિમાં ઉંડાણપુર્વક જોવું

પ્રાચીન રાશિચક્રમાં, તે વૃષભ રાશિમાં શરૂ થાય છે. અહીં પ્રાચીન જ્યોતિષનો મૂળ આધાર જાણો. તેની શરૂઆત કન્યા રાશિથી વાંચો.

પરંતુ લેખિત શબ્દો મેષ રાશિની ઊંડાઈ તરફ જવા માટે:

    બ્રહ્મ અને લોગોસ અવતારને સમજવા માટે

અબ્રાહમની નિશાની – બલિદાન

  • સ્રુષ્ટી તરફથી કોસ્મિક ન્રુત્ય

ઈસુ, આપણા કાર સેવક

પુનરુત્થાનનું પ્રથમ ફ઼ળ

રામાયણ કરતા વધુ સારી પ્રેમ કથા

જીવનની ભેટ સમજવી અને પ્રાપ્ત કરવી

પુસ્તક તરીકે રાશિચક્રના પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *