ઈસુ આંધળાને સાજા કરે છે

ઇસુ સાજાપણું આપે છે – તેમના રાજ્યને પ્રગટ કરે છે

  • by

વાનું દર્શાવ્યું. રાજસ્થાનના મહેંદીપુર નજીકનું બાલાજી મંદિર, દ્દ્રુષ્ટ આત્માઓ, શેતાનિક આત્માઓ, ભૂત, પ્રેત અથવા ભૂતો જેઓ લોકોને રંજાડે છે તેમાંથી તેઓને સાજા કરવા માટે પ્રખ્યાત… Read More »ઇસુ સાજાપણું આપે છે – તેમના રાજ્યને પ્રગટ કરે છે