દિવસ 7: સાબ્બાથ વિશ્રામમાં સ્વસ્તિક

સ્વસ્તિક શબ્દ નીચેના શબ્દોનો બનેલો છે: સુ (सु) – સારું, સારું, શુભ અસ્તિ (अस्ति) – “તે છે” સ્વસ્તિક જે લોકો અથવા સ્થાનોના કલ્યાણની ઇચ્છા રાખનાર એક આશીર્વાદ અથવા આશીર્વાદિત શબ્દ…