Skip to content

શું ઈસુ ડેવિડની વંશમાંથી આવ્યા હતા

શું ઈસુ ડેવિડના વંશમાંથી કુંવારીનો પુત્ર હતો?

  • by

આપણે જોયું કે ‘ખ્રિસ્ત’ એ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટનું શીર્ષક છે . ચાલો હવે આ પ્રશ્ન જોઈએ: શું નાઝરેથના ઈસુ હતા કે જે ‘ખ્રિસ્ત’ની આગાહી જૂના કરારમાં કરવામાં આવી… Read More »શું ઈસુ ડેવિડના વંશમાંથી કુંવારીનો પુત્ર હતો?