મૂસા અને કર્મ

કાલિકા, મરણ અને પાસ્ખાપર્વનું ચિન્હ

  • by

કાળી (જે મહાકાળી અથવા કાલિકા પણ કહેવાય છે) ને મરણની દેવી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના નામનો ખરેખરો અર્થ સંસ્કૃત શબ્દ પરથી કાળ છે કે… Read More »કાલિકા, મરણ અને પાસ્ખાપર્વનું ચિન્હ