જેસુસ સ્નાના

કેવી રીતે ઈસુએ આશ્રમોને પોતાના કર્યા

  • by

.એક ધાર્મિક જીવન ચાર આશ્રમ (આશ્રમો) માં વહેંચાયેલા છે. આશ્રમ/આશ્રમો એ   એક જીવનના તબક્કા માટે લક્ષ્યો, યોગદાન અને યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ નક્કી કરે છે. આ જીવનના… Read More »કેવી રીતે ઈસુએ આશ્રમોને પોતાના કર્યા