જેસુસ અને સમરિટન સ્ત્રી

જીવતું પાણી: ગંગા તીર્થની દ્રષ્ટી

  • by

જો કોઈ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે તો અસરકારક તીર્થ આવશ્યક છે. તીર્થ (સંસ્કૃત तीर्थ) નો અર્થ છે “એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવું, સામે કાંઠે… Read More »જીવતું પાણી: ગંગા તીર્થની દ્રષ્ટી