Skip to content

ઈસુનું પુનરુત્થાન

ઈસુનું પુનરુત્થાન: દંતકથા કે ઇતિહાસ?

  • by

પુરાણો, રામાયણ અને મહાભારત આઠ ચિરંજીવીઓની ગણના અંત સમય સુધી જીવવા માટે વિખ્યાતી ધરાવતા હતા. જો આ દંતકથાઓ ઐતિહાસિક છે, તો આ ચિરંજીવીઓ આજે પૃથ્વી… Read More »ઈસુનું પુનરુત્થાન: દંતકથા કે ઇતિહાસ?