જજમેન્ટના ચિત્રને ચિત્ર આપવા માટે હીબ્રુ વેદોએ ફિગ ટ્રીનો ઉપયોગ કર્યો હતોઇઝરાઇલ

12 દ્રાક્ષની વેલીઓ સુકાઇ રહી છે,અંજીર સુકાઈ રહ્યાં છે.દાડમ, તાડ, સફરજનઅનેખેતરમા બધાં વૃક્ષો સૂકાઇ ગયા છે.
 લોકોમાંથી આનંદ જતો રહ્યો છે.

જોએલ 1:12

“મેં તમારા આનાજના ખેતરો સૂકવી નાખ્યા, તમારા બાગો અને દ્રાક્ષના બગીચાઓ તડકાથી શામળાં પાડી દીધા, તીડ તમારાં અંજીરના વૃક્ષો અને જૈતૂનના ફૂલ ઝાડના બગીચા ખાઇ ગયા, છતાઁ તમે મારી તરફ પાછા ફર્યા નહિ.” આ યહોવાના વચનો છે.

એમોસ 4: 9

19 શું હજી સુધી ત્યાં કોઠારમાં બી કે અનાજ છે? દ્રાક્ષની વેલો, અંજીરીઓ, દાડમડીઓ અને જૈતૂનના વૃક્ષો હજી ફળ્યાં નથી, પણ આજથી હું તમને આશીર્વાદ આપું છું.’”

હાગ્ગાઇ 2: 19

આકાશના બધાં નક્ષત્રો અલોપ થઇ જશે, આકાશ ઓળિયાની જેમ સંકેલાઇ જશે, અને બધાં તારામંડળ દ્રાક્ષનાવેલા પરથી પાંદડા ખરે તેમ ખરી પડશે.

યશાયાહ 34: 4

યહોવા કહે છે કે, “‘હું તેઓનો સંપૂર્ણ નાશ કરીશ;
    વળી દ્રાક્ષાવેલા પર કઇં દ્રાક્ષો થશે નહિ,
ને અંજીરીને અંજીર લાગશે નહિ,
    ને પાંદડા ચીમળાશે;
મેં તેઓને જે કઇં આપ્યું છે તે તેઓની પાસેથી જતું રહેશે.’”
આ યહોવાના વચન છે.

યર્મિયા 8:13