ટાવર ઓફ બેબલ

ઉત્પત્તિ અધ્યાય 11  જળપ્રલય પછી આખી પૃથ્વી પર એક જ ભાષા બોલાતી હતી. બધા લોકો એક સરખા જ શબ્દ-સમૂહોનો ઉપયોગ કરતા હતા. 2 લોકો પૂર્વમાંથી આગળ વધ્યા અને શિનઆરના મેદાનમાં આવી…

રાષ્ટ્રોનો વિકાસ અને પ્રસાર

ઉત્પત્તિ અધ્યાય 10 નૂહના પુત્રો શેમ, હામ અને યાફેથ હતા. જળપ્રલય પછી એ ત્રણે ઘણા પુત્રોના પિતા થયા. અહીં ત્રણેય ના પુત્રોની યાદી આપવામાં આવી છે. યાફેથના વંશજો 2 યાફેથના પુત્રો…

ઈસુ લોકોને શિક્ષણ આપે છે

ઈસુએ ત્યાં ઘણા લોકોને જોયા. તેથી તે ટેકરીના ઊચા ભાગ ઉપર જઈ બેસી ગયો, ત્યાં તેની પાસે તેના શિષ્યો આવ્યાં. 2 ઈસુએ લોકોને ઉપદેશ આપતા આ પ્રમાણે કહ્યું: 3 “જેઓ જાણે છે…

સુવાર્તાઓમાં ઈસુના પુનરુત્થાનના દેખાવ

પ્રથમ અઠવાડિયામાં 19 અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે તે સાંજે બધા શિષ્યો ભેગા થયા હતા. બારણાંઓને તાળા હતાં, કારણ કે, તેઓ યહૂદિઓથી ડરતાં હતા. પછી ઈસુ તેઓની વચ્ચે આવ્યો અને ઊભો રહ્યો ઈસુએ…

અબ્રાહમના બલિદાનનો હિસાબ: ઉત્પત્તિ 22

આ બધું થઈ ગયા પછી દેવે ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસની કસોટી કરવાનું નકકી કર્યુ. દેવે તેને કહ્યું, “ઇબ્રાહિમ!” ત્યારે ઇબ્રાહિમે ઉત્તર આપ્યો, “હું આ રહ્યો.” 2 દેવે કહ્યું, “તારા પુત્રને, તારા એકનાએક પુત્રને,…

નુહ અને પૂરનો અહેવાલ: ઉત્પત્તિ 6-9

લોકો દુષ્ટ થઈ ગયા 6 પૃથ્વી પર મનુષ્યોની વસતી વધતી ગઈ. અને તેમને ત્યાં પુત્રીઓ જન્મી. જયારે દેવના દીકરાઓએ જોયું કે, આ કન્યાઓ સુંદર છે એટલે તેઓએ તેમની ઈચ્છા પ્રમાંણે તેઓની…

ગીતશાસ્ત્ર 22

નિર્દેશક માટે. ઢાળ: “પરોઢનું હરણ.” દાઉદનું ગીત. 1 હે મારા દેવ, તમે મને કેમ તજી દીધો છે?    મારા દેવ, તમે શા માટે સહાય કરવાની ના પાડો છો?    શા માટે મારો વિલાપ સાંભળતાં નથી?2 હે…

મેથ્યુ 25

દશ કુમારિકાઓની વાર્તા 25 “એ દિવસે આકાશનું રાજ્ય દશ કુમારિકાઓ પોતાના વરને મળવા મશાલ લઈને નીકળી હોય તેના જેવું હશે. 2 એમાંથી પાંચ મૂર્ખ હતી. અને પાંચ વિચારશીલ હતી. 3 મૂર્ખ કુમારિકાઓ જ્યારે…

મેથ્યુ 21: 23-23: 39

ઈસુના અધિકાર પર યહૂદિનેતાઓની શંકા 23 ઈસુ મંદિરમાં દાખલ થયો અને જ્યારે બોધ આપતો હતો ત્યારે પ્રમુખ યાજકો અને લોકોના વડીલોએ તેની પાસે જઈને પૂછયું, “કયા અધિકારથી તું આ બાબતો કરે…

જ્હોન 17

ઈસુએ આ વાતો કહી રહ્યાં પછી તેણે આકાશ તરફ જોયું. ઈસુએ પ્રાર્થના કરી, “પિતા, સમય આવ્યો છે. તારા દીકરાને મહિમાવાન કર. જેથી દીકરો તને મહિમાવાન કરે. 2 તેં દીકરાને સર્વ લોકો…