ગરાસિયા, આદિવાસીમાં ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

ઑડિઓ ફાઇલ: https://globalrecordings.net/en/language/gas